Showing all 5 results

Chả cá tươi, cá viên tươi, chả cá chiên, chả cá định hình