CÁ FILLETS UNTRIMMED

Không da, không xương, còn thịt đỏ, còn mỡ, còn dè.