CÁ FILLETS SEMITRIMMED

Không da, không xương, bỏ thịt đỏ, còn mỡ, còn dè