Sản phẩm TIÊU BIỂU

Giảm giá!

SẢN PHẨM

CHẢ MỰC

45,000.00 35,000.00
Giảm giá!

SẢN PHẨM

CHẢ TÔM

42,000.00 32,000.00
Giảm giá!

SẢN PHẨM

TÔM VIÊN

38,000.00 32,000.00
Giảm giá!

SẢN PHẨM

GIÒ SỐNG

110,000.00 90,000.00

SẢN PHẨM

CÁ VIÊN

Phụ Phẩm Từ Cá

CÁ FILLETS SEMITRIMMED

Phụ Phẩm Từ Cá

CÁ FILLETS UNTRIMMED

Phụ Phẩm Từ Cá

CÁ FILLETS ĐÓNG KHỐI